Aktualności PO WER

Szkolenie kadry edukacyjnej w Niemczech

  W ramach projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” realizowanego przez Stowarzyszenie "Wabar" w Barlinku 24 osobowa grupa związana z kształceniem zawodowym przez pięć dni (14 - 18 sierpnia) miała możliwość uczestnictwa w szkoleniu typu job - schadowing zorganizowanym przez partnera niemieckiego Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz koło Lipska. Uczestnikami byli nauczyciele z ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP Nr 2 w Choszcznie, ZSP w Drezdenku, ZS-CKU w Strzelcach Krajeńskich oraz przedstawiciele lokalnych zakładów pracy, w tym również związanych z Organizacją Przedsiębiorców Barlinek (Int. Production JCS, GBS, Megat, Brevi, Serwis Kopiarek).
  Program pobytu był bardzo napięty, już od rana w poniedziałek rozpoczęliśmy realizację szkoleń job- schadowing (czyli obserwację zajęć). Mieliśmy możliwość poznania systemu kształceni zawodowego i bazy dydaktycznej w Saksonii. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem centrów i ośrodków szkoleniowych kształcenia zawodowego: Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" w Dessau, BTZ Borsdorf, ASG Sachsen mbH, ZAW - Zentrum w Lipsku.
  Na wszystkich uczestnikach bardzo duże wrażenie zrobiło obserwowanie pracy linii produkcyjnych w zakładach Volkswagen AG (Szklana Manufaktura) w Dreźnie i BMW-Werk w Lipsku. Poznaliśmy również cały cykl produkcji systemów parkingowych w Nussbaum Parking GmbH w Markranstadt k/Lipska.
  W ramach programu kulturowego mieliśmy możliwość zobaczenia wielu ciekawych miejsc; w ekspresowym tempie zwiedziliśmy Drezno - obowiązkowo z przepięknym kompleksem pałacowym królów saskich (ale również polskich). W Lisku zwiedziliśmy centrum z mnóstwem kafejek i sklepów, oglądaliśmy panoramę Lipska i okolic z 91 metrowego Pomnika Narodów (miejsce bitwy w kampanii napoleońskiej) oraz i 120 metrowego (właściwie 142 m) Panorama Towers będącego częścią Uniwersytetu w Lipsku. przed wyjazdem zwiedziliśmy Muzeum konstruktora samolotów i... piecyków gazowych - Hugo Junkersa w Dessau.

Informacja o uczestnictwie Kadry - szkolenie / job shadowing

w projekcie „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu "Erasmus+" sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie przewidziane są szkolenia dla 24 uczestników w sierpniu - 14. 08 - 18. 08. 2017 r.  i 24 uczestników w kwietniu i maju - 30. 04 - 04. 05. 2018 r..

 

Organizacja Wysyłająca - Stowarzyszenie "Wabar" zapewni w szczególności:

1.       Pokrycie w ramach projektu i zgodnie z jego budżetem wszelkich kosztów, a w szczególności:

   a.       Kosztów utrzymania, a w tym:

       ·         utrzymanie u partnera Zagranicznego obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie,

       ·         dodatek żywieniowy dla uczestników (kieszonkowe)

       ·         ubezpieczenie uczestników w trakcie podróży i pobytu.

   b.       Kosztów przygotowania uczestników do mobilności, a w tym:

   c.       Kosztów podróży uczestników w wysokości:

2.       Obsługę organizacyjną i logistyczną realizacji Projektu w tym pobyt, transport, dodatkowe ubezpieczenie uczestników.

3.       Wydanie odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w Projekcie w tym dokumentu Europass – Mobilność”

 

Organizacja przyjmująca to VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz (Lipsk - Dolna Saksonia, Niemcy (wystawi dla kadry certyfikaty uczestnictwa w obserwacjach).

 

                Adresaci to 48 przedstawicieli kadry osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym w branżach ekonomicznej, handlowe., hotelarskiej, informatycznej, motoryzacyjnej i mechanicznej, To nauczyciele kształcenia zawodowego, praktycznego w warsztatach szkolnych, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach, a także nauczyciele innych szkół ww. branż z powiatu myśliborskiego i powiatów. ościennych oraz kadry edukacyjnej, w tym zarządzającej - odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe również w zakładach pracy. Mając na uwadze zasadę równości uczestnikami będą kobiety jak i mężczyźni, niezależnie od miejsca zamieszkania, stażu pracy czy doświadczenia, niepełnosprawni niewymagający osoby towarzyszącej .

                Kadra edukacyjna zdobędzie doświadczenie w zakresie: poznania nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w kształceniu zawodowym. systemu wsparcia młodzieży w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, nawiązania nowych kontaktów. Realizacja projektu podniesie jakość pracy uczestników i efektywności kształ. (zgodnie ze strategią "Europa 2020"), pozwoli na doskonalenie metod i technik nauczania, aby zwiększyć szanse zatrudnienia przygotowywanych absolwentów oraz wzrostu kompetencji językowych (komunikacyjnego i zawod.).

Cele dla kadry:

-wspieranie dosk. zawod. osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia zaw. mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia zajęć, szkoleń i   pracy z młodzieżą;

-wzrost znajomości j. obcych,

-wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem zawod. i zatrudnieniem;

-poznanie innowacyjnych progr. i metod nauczania zawodu za granicą.Zasady organizacji rekrutacji:

Ze względu na specyfikę grupy kryteria szczegółowe są inne. Umiejętności językowe będą określane na podstawie testu poziomującego z j. obcego.

Główne kryteria rekrutacji kadry:

1. Zaangażowanie w modernizację kształcenia zawodowego.

2. Udział w doskonaleniu z uwzgl. nowych technologii;

3. Dośw. w branży;

4. Osiągnięcia zawodowe.

5. Członkowstwo w Stowarzyszeniu.

Informowanie o wynikach rekrutacji nastąpi drogą pisemną i e-mail.

               

                Projekt pozwoli uczestnikom na wzrost możliwości dalszego rozwoju zawod. i osobistego. Pozwoli na porównanie metod i form uczenia się, poznanie organizacji szkolnictwa zaw. w UE. Poznają nowoczesną organizację pracy w danych zawodach i technologie tam stosowane. Dzięki pobytowi w innym kraju, z inną kulturą, zwyczajami i mentalnością społeczeństwa, otrzymają lekcję tolerancji wobec innych, zrozumieją zjawisko przenikania się kultur i zwyczajów, potrzebę otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabędą nowe umiejętności społ. i adaptacyjne, ułatwiające działanie w grupie; rówieśniczej i zawodowej; rozwiązywanie problemów, zrozumienie i tolerancję. Projekt pozwoli na poszerzenie posiadanych kompetencji i umiejętności, zmotywuje ich do dalszego osobistego rozwoju.

 

Kadra podczas obserwacji zajęć:

- zapozna się z odmiennymi metodami szkoleniowymi, pozna założenia innych systemów edukacji, kształcenia zawodowego, podniesie kompetencje językowe i wielokulturowe

- cenne w procesie rozwoju zawodowego doświadczenie i pomysły zaczerpnie z innych krajów europejskich oraz będzie miała możliwość dyskusji o różnorodnych rozwiązaniach z ekspertami zagranicznymi

- wzrosną praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania

                Przedstawiciele kadry poprzez dyskusje na temat metod pedagogicznych, rozmowy dotyczące rozwoju kariery zawodowej ucznia i jego wsparcia, nawiążą kontakty z przedstawicielami zagranicznych szkół, które będą być może początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie !!! Udział jest całkowicie bezpłatny !

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR” ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek

tel:  790676444  swbarlinek@interia.eu  http://www.wabar.com.pl

Kontakt z Zespołem Projektowym:

Kazimierz Siarkiewicz - 502 828 802

Piotr Walaszczyk - 691 860 779

Beata Krycka - 661 235 124

Formularz zgłoszeniowy dla kadry


Praktyki zawodowe w Niemczech

Stowarzyszenie "WABAR" w Barlinku od 01.IX.2016 r. realizuje projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu "Erasmus+" sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

             Przypominamy, że Projekt umożliwia miedzy innymi uczniom ZSP Nr 1 w latach 2016/2017 i 2017/2018 wyjazdy na dwu- i czterotygodniowe praktyki zawodowe do Austri (Alpy) i Nemiec (Dolna Saksonia)

            Po praktykach w Pensjonacie "ESKO - Kotowski Pensjonat Imbachhorn" w Fusch/Austria na przełomie lutego i marca, w których uczestniczyła grupa uczennic z Technikum Hotelarstwa ZSP Nr 1 w Barlinku przyszedł czas na praktyki w Niemczech. Tym razem zaplanowano udział 24 uczniów i uczennic ZSP z pozostałych klas Technikum (ekonomista, handlowiec, informatyk, mechanik i mechanik pojazdów samochodowych) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

            Po zakończeniu procedur rekrutacji przystąpiliśmy do organizacji mobilności. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach z ramach przygotowania do mobilności. W czasie ich trwania uczniowie utrwalili słownictwo związane z komunikacją w życiu codziennymi i zawodowym (w poszczególnych branżach zawodowych), przybliżono im realia kulturowe Niemiec (w szczególności Dolnej Saksonii) - elementy geografii, obyczajów, stereotypów, sztukę i aspekty historyczne. Nawiązano do historycznych powiązań regionu Saksonii z Polską.  Poruszano tematykę emigracji i odmienności kulturowych, kształcąc postawy otwartości i tolerancji. Zdobyta wiedza umożliwi podczas pobytu lepiej zrozumieć inne środowiska, zachowania ludzi i pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

            W okresie od 19.04.2017- 02.05.2017 24 osobowa grupa uczestników realizowała dwutygodniową część praktyki zawodowej w "Vitalis" w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech.

Miejscem realizacji były warsztaty i pracownie w "Vitalis" oraz niemieckie firmy handlowe.

            Realizując szkolny program praktyk utrwalali tam kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe, podnosili swoje umiejętności językowe. Poznają rynek pracy, warunki życia u zachodniego sąsiada, zwiększają swoją świadomość międzykulturową.

W ramach programu kulturowego zwiedzili Lipsk, Drezno i Berlin. Byli też w zakładach BMW.

Po powrocie i krótkiej przerwie kontynuowali praktykę programową w lokalnych przedsiębiorstwach. Mieli możliwość porównania zasad funkcjonowania polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat z realizacji praktyk. Uzyskają również dokumenty ECVET i EUROPASS MOBILNOŚĆ umożliwiające uznawanie efektów uczenia się i  potwierdzające nabyte umiejętność

            Udział w praktykach dał uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy oraz umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym, wzrostu kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania pięknych miejsc i kultury Niemiec.

 

Zespół Zarządzajacy Projektem


Wrażenia z Alp

Po czterech tygodniach, 10.03.2017 r. zakończyły się praktyki zawodowe w Austrii., Monika, Natalia, Natalia, Nikola, Patrycja, Paulina i Wiktoria z klasy technikum hotelarstwa w ZSP Nr 1 w Barlinku przebywały na praktyce w Pensjonacie Imbachhorn w Fusch malowniczo położonym w samym sercu austriackich Alp.

Poprosiliśmy dziewczęta o krótką relację:

Jakie były główne powody Waszego udziału w stażu (praktyce zagranicznej) w Austrii?

            Przede wszystkim możliwość podwyższenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego, nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego, rozwinięcia umiejętności osobistych, np. adaptacji w nowym środowisku, podniesienie swojej wartości na polskim i zagranicznym rynku pracy, zdobycie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ECVET, Europass Mobilność.

Waszą organizacją przyjmującą była….?

            Polski Pensjonat w centrum Alp - Imbachhorn ESKO Kotowski KG, w którym rodzina Elżbiety i Sławomira Kotowskich stworzyła małą enklawę kultury i tradycji polskiej,  zapewniając miłą a przede wszystkim gościnną atmosferę, organizując polskie wigilie i święta by umilić czas polskim turystom. Od wielu lat współpracują Oni ze szkołami w Polsce, które kształcą technika hotelarstwa i przyjmują uczniów na praktyki zawodowe. Dzięki Stowarzyszeniu „WABAR” w ZSP Nr 1 w Barlinku, które realizuje projekt „Wzrost mobilności – rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe odbyłyśmy 4 tygodniową praktykę.

Jakie najważniejsze korzyści i umiejętności zdobyłyście podczas stażu i jakie doświadczenia wyniosłyście z zagranicznej mobilności?

            Korzyści to przede wszystkim: możliwość doskonalenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, mobilność zagraniczna, rozwój osobisty i zawodowy, poznanie rynku pracy (oczekiwań i wymagań pracodawców) i warunków życia w Austrii, zwiększenie świadomości międzykulturowej. Umiejętności zdobyte podczas stażu to m.in.: swobodniejsza komunikacja w języku niemieckim i angielskim (poznanie dodatkowego słownictwa i przełamanie bariery językowej), praca w większym zespole, świadome podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, odpowiedzialność za własne błędy i konsekwencja w działaniach. Doświadczenia z mobilności zagranicznej to:  współpraca ze służbą pięter i kuchnią, samodzielne wykonywanie czynności na różnych stanowiskach pod presją czasu, obsługa różnych urządzeń w kuchni, magazynie, restauracji i pokojach. Zagraniczne praktyki to innowacyjne rozwiązanie edukacyjne, które daje możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych wg nowoczesnych standardów, zwiększające szanse zatrudnienia na rynku europejskim pracy.

A jak oceniacie wasze praktyki pod względem organizacyjnym:

przygotowanie, transport, opiekę podczas pobytu, ubezpieczenie (w tym EKUZ), wparcie finansowe itp.

To praktyka, a inne Wasze najważniejsze wrażenia z wyjazdu to….

            Piękno przyrody, Park Narodowy Wysokie Taury, wodospady (np. Krimmler Wasserfälle), lodowiec Kitzsteinhorn, jezioro Zeller, Alpy zimą - pokazy narciarskie na stoku, mile spędzone ferie zimowe z olbrzymią ilością śniegu. Bogactwo zabytków, charakterystyczna architektura, wystroje wnętrz, zachowania mieszkańców - zaufanie do drugiego człowieka, otwartość i serdeczność ludzi. Pięknie !!!! Niedowiarków zapraszamy na stronę http://imbachhorn.eu/

Jakie rekomendacje przekazałybyście swoim rówieśnikom?

            Staż zagraniczny jest olbrzymią możliwością rozwoju osobistego i zawodowego. Poznania nowych ludzi, nawiązania dłuższych kontaktów. Doskonaleniem języka i znalezienia atrakcyjnej pracy w przyszłości. Uzyskane certyfikaty, referencje, Europass Mobility sprawią, że będziemy bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Jest źródłem wspaniałych wrażeń i emocji. Pojawiły się też perspektywy sezonowej pracy w Imbachhorn w przyszłości.  Rada dla innych: skorzystajcie z możliwości realizacji praktyk za granicą w ramach realizowanych projektów dla uczniów w ZSP Nr 1 w Barlinku - naprawdę warto ! Absolwentów - przyszłych studentów zachęcamy, by pytali o staże na wyższych uczelniach.

Z Wiktorią, Moniką, Natalią, Natalią, Nikolą, Patrycją i Pauliną z kl. 3.TH rozmawiała M. W.

 

 

Praktyki zawodowe uczniów ZSP Nr 1

            Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "Wabar" w ZSP Nr 1 w Barlinku realizuje od 01 września 2016 roku projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025558 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na wartość 174 788,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 740 332 zł.

            Projekt realizowany do 30.06.2018 dotyczy mobilności edukacyjnej 62 uczniów i 48 przedstawicieli kadry. Partnerami zagranicznymi są Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy i PENSION IMBACHHORN ESKO Kotowski KG z Fusch/Austria.

            Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

            Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole - np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

            Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

            W ramach projektu 25 listopada zakończono I. etap rekrutacji uczniów, a 26.-29.11.2016 r członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wizytach studyjnych (przygotowawczo-organizacyjnych) u parterów projektu ESKO Kotowski Pensjonat Imbachhorn w Fusch/Austria i Vitalis GmbH Gut Wehlitz Schkeuditz/Niemcy. Dla zapewnienia najwyższej jakości realizacji projektu podczas wizyt zweryfikowano warunki pobytu uczestników, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, przedyskutowano kwestie organizacyjne dotyczące praktyk, planowanych wyjazdów kulturoznawczych, wycieczek, tematyki warsztatów oraz monitoringu i ewaluacji działań projektowych.

            09.02.2017 zakończyły się zajęcia z ramach przygotowania językowego, kulturowego, zawodowego i organizacyjnego uczniów, podczas których utrwalili słownictwo związane z komunikacją w życiu codziennymi i zawodowym (w branży hotelarskiej), przybliżono realia kulturowe Austrii - elementy geografii, turystyki, kuchnię austriacką, obyczaje, stereotypy, sztukę. Uczestnicy kształcili postawy otwartości i tolerancji, a wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli w czasie stażu lepiej zrozumieć nowe środowisko, zachowania ludzi i pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

            W Pensjonacie Imbachhorn w Fusch/Austria od 13.02.2017 do 10.03.2017 uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w celu doskonalenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, rozwoju osobistego, zwiększenia znajomości j. obcego, stworzenia możliwości mobilności edukacyjnej oraz poznania rynku pracy, warunków życia w Europie, a także zwiększenia świadomości międzykulturowej. Właścicielami pensjonatu są Polacy, którzy dzięki własnej determinacji, odwadze i pozytywnemu nastawieniu osiągnęli sukces za granicą, prowadzą rodzinny biznes, kreują swoją rzeczywistość gospodarczą i zawodową. Wartością dodaną projektu, poza odbyciem praktyki w firmie hotelarskiej jest nauka przedsiębiorczości od najlepszych na zasadzie casestudy.

            Aktualnie dobiega końca II. etap rekrutacji uczniów uczących się w zawodach technik: ekonomista, handlowiec, informatyk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, którzy od 19.04.2017-02.05.2017 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech. Dla tej grupy uczestników po feriach rozpoczną się zajęcia przygotowujące, a w marcu rozpoczniemy rekrutację kadry edukacyjnej, która od 14.08.2017 do 18.08.2017 uczestniczyć będzie w job shadowing.

            Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym, wzrostu kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania piękna przyrody, kultury Austrii i Niemiec.

 

Gimnazjalisto skorzystaj z możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą! NIE ZWLEKAJ, DOŁĄCZ DO NAS!

PRAKTYKI ZAWODOWE W AUSTRII w ramach programu POWER

            Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "WABAR" w ZSP Nr 1 w Barlinku realizuje od 01 września 2016 roku projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu "Erasmus+" sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

             Projekt umożliwia uczniom ZSP Nr 1 w latach 2016/2017 i 2017/2018 wyjazdy na dwu- i czterotygodniowe praktyki zawodowe.

            W ramach projektu 25 listopada zakończono I. etap rekrutacji uczniów, a 26.-29.11.2016 r członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wizytach studyjnych (przygotowawczo-organizacyjnych) u parterów projektu: "ESKO - Kotowski Pensjonat Imbachhorn" w Fusch/Austria i "Vitalis GmbH Gut Wehlitz" Schkeuditz/Niemcy. Dla zapewnienia najwyższej jakości realizacji projektu podczas wizyt zweryfikowano warunki pobytu uczestników, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, przedyskutowano kwestie organizacyjne dotyczące praktyk, planowanych wyjazdów kulturoznawczych, wycieczek, tematyki warsztatów oraz monitoringu i ewaluacji działań projektowych.

                W dniu 09.02.2017 zakończyły się zajęcia z ramach przygotowania językowego, kulturowego, zawodowego i organizacyjnego uczniów, podczas których utrwalili słownictwo związane z komunikacją w życiu codziennymi i zawodowym (w branży hotelarskiej), przybliżono realia kulturowe Austrii - elementy geografii, turystyki, kuchnię austriacką, obyczaje, stereotypy, sztukę. Uczestnicy kształcili postawy otwartości i tolerancji, a wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli w czasie stażu lepiej zrozumieć nowe środowisko, zachowania ludzi i pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

             Obecnie w Pensjonacie Imbachhorn w Fusch/Austria od 13.02. do 10.03.2017 r. grupa siedmiu uczennic z klasy III Technikum kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa odbywa czterotygodniową praktykę zawodową.

            Doskonalą tam kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe, szlifują swoje umiejętności komunikowania sie w języku niemieckim. Poznają rynek pracy, warunki życia w Austrii, zwiększają swoją świadomość międzykulturową. Właścicielami pensjonatu są Polacy, którzy dzięki własnej determinacji, odwadze i pozytywnemu nastawieniu osiągnęli sukces za granicą, prowadzą rodzinny biznes, kreują swoją rzeczywistość gospodarczą i zawodową. Wartością dodaną projektu, poza odbyciem praktyki w firmie hotelarskiej jest nauka przedsiębiorczości od najlepszych na zasadzie casestudy.

             Aktualnie dobiega końca II. etap rekrutacji uczniów uczących się w zawodach technik: ekonomista, handlowiec, informatyk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, którzy od 19.04.2017- 02.05.2017 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech. Dla tej grupy uczestników po feriach rozpoczną się zajęcia przygotowujące, a w marcu rozpoczniemy rekrutację kadry edukacyjnej, która od 14.08.2017 do 18.08.2017 uczestniczyć będzie w job shadowing.

            Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym, wzrostu kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania piękna przyrody, kultury Austrii i Niemiec.


Projekt mobilności uczniów i kadry

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "Wabar" w ZSP Nr 1 w Barlinku realizuje od 01 września 2016 roku projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025558 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na wartość 174 788,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 740 332 zł.

            Projekt realizowany od 01.09.2016 do 30.06.2018 dotyczy mobilności edukacyjnej 62 uczniów i 48 przedstawicieli kadry. Partnerami zagranicznymi są Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy i PENSION IMBACHHORN ESKO Kotowski KG z Fusch/Austria. Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

            Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole - np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

            Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

            Stowarzyszenie, partnerzy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zyskają: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynarodowym, poprawę umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w zakresie edukacji zawodowej, a także kontynuację współpracy z partnerami zagranicznymi, innowacyjne i ulepszone podejście do działań na rzecz grup docelowych, wdrożenie procesów uznawania i poświadczania kompetencji zdobytych za granicą i wzrost skuteczności działań na rzecz społeczności lokalnej oraz usprawnienie metod pracy z młodzieżą.

            W projekcie zaplanowano wizyty: przygotowawczą i monitorująco-wspierające u partnerów dla zapewnienia właściwej realizacji celów i rezultatów. Uczniowie i kadra edukacyjna będą wyłonieni w procedurze rekrutacji. Działania uzgodniono w procesie przygotowawczym i zawarte zostały w harmonogramie projektu. Umożliwi to sprawne zarządzanie projektem i osiągnięcie celów oraz rezultatów projektu:

            - uczniowie poszerzą znajomość i przełamią barierę komunik. w j. obcych, zdobędą nowe umiejętności (w tym TIK), doświadczenie zawodowe. poprzez praktykę w miejscu pracy, skorzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, nawiążą nowe kontakty, poznają kulturę i tradycję kraju europejskiego, warunki prowadzenia własnego biznesu

            - kadra edukacyjna – zdobędzie wiedzę nt. skutecznych form, metod, narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zawodowym (w tym TIK) w celu stworzenia lepszych warunków do indywidualnego nauczania i uczenia się uczniów, nowe doświadczenia, które przyczynią się do rozwoju zawodowego i osobistego, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy, nawiązanie współpracy międzynarodowej, wzrost kompetencji językowych.

            Korzyści długoterminowe projektu dla Stowarzyszenia, partnerów, ZSP Nr 1 i środowiska lokalnego - promocja mobilności, partnerstwa, pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, poprawa i rozwinięcie współpracy w zakresie szkolenia zawodowego w krajach UE.

 

Wizyta przygotowawcza w Pensjonacie Imbachhorn w Fusch (Austria) oraz w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska (Niemcy)

26 - 28 listopad 2016 r.

   Austria ze swoimi pięknymi Alpami to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Europy. Kaprun niewielkie miasteczko w Ziemi Salzburskiej usytuowane u podnóża Wysokich Taurów, do którego narciarzy i turystów przyciąga lodowiec Kitzsteinhorn (3023 m n.p.m.), malownicze miasteczko Zellam See, najwyższy wodospad w Austrii i jednocześnie jeden z najwyższych w Europie - Krimml (380 m wys., NationalparkHoheTauern) – te i inne miejsca zwiedzili członkowie Stowarzyszenia Wspierania Edukację Zawodowej "WABAR" w ZSP Nr 1 w Barlinku,  w dniach 26 - 28.11.2016  w trakcie wizyty przygotowawczej do projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ” realizowanego od 01.09.2016 w ramach„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W Pensjonacie Imbachhorn w Fusch od 13.02.2017 do 10.03.2017 uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywać będą praktykę zawodową w celu rozwoju osobistego, doskonalenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenia znajomości j. obcego, stworzenia możliwości mobilności edukacyjnej  oraz poznania rynku pracy, warunków życia w Europie, a także zwiększenia świadomości międzykulturowej.Właścicielami pensjonatu są Polacy, którzy dzięki własnej determinacji, odwadze i pozytywnemu nastawieniu osiągnęli sukces za granicą, prowadzą rodzinny biznes, kreują swoją rzeczywistość gospodarczą i zawodową. Wartością dodaną projektu, poza odbyciem praktyki w firmie hotelarskiej, będzie nauka przedsiębiorczości od najlepszych na zasadzie casestudy.

Wizyta przygotowawcza była okazją do przedyskutowania kwestii zakresu i podziału obowiązków, planowanych wyjazdów kulturoznawczych i wycieczek oraz prawidłowości zapisów w prowadzonych przez uczniów dzienniczków praktyk, omówiono też tematykę warsztatów.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy firmę Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech, gdzie uczniowie uczący się w zawodach technik: ekonomista, handlowiec, informatyk, mechanik-monter, mechanik pojazdów samochodowych od 19.04.2017- 02.05.2017 odbywać będą praktykę zawodową. Podczas wizyty poruszono kwestie związane z budżetem, programem kulturowym i przygotowaniem uczniów, a także organizacyjne dotyczące praktyki zawodowej jobshadowing kadry od 14.08.2017 do 18.08.2017.

Dla zapewnienia najwyższej jakości realizacji projektu podczas wizyt studyjnych zweryfikowano warunki pobytu uczestników, noclegów, ubezpieczenia, wyżywienia, omówiono zaplanowane programy praktyk, kwestie monitoringu i ewaluacji. 


Projekt

Wzrost mobilności - rozwój umiejętności

zawodowych uczniów i kadry


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój     (PO WER)

Dzień projektu PO WER

W dniach 09-10 listopada 2016 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Barlinku "Dzień Projektów" FRSE PO WER i Erasmus+. Były to szczególne dni, ze względu na obchody 70-lecia Szkoły i doskonała okazja, by o projekcie „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ”, poinformować wszystkich uczniów ZSP Nr 1, rodziców, absolwentów Szkoły, przedstawicieli władz lokalnych i powiatowych, przedsiębiorców i społeczność lokalną zwiedzających w tych dniach Szkołę.

Stowarzyszenie "Wabar" realizuje od 01.09.2016 - 30.06.2018 r. projekt z listy rezerwowej konkursu 2016 "Kształcenie i szkolenie zawodowe - akcja 1", którego działania finansowane są ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", a Szkoła jest partnerem krajowym na postawie Porozumienia o współpracy. Od 01.09.2015-31.08.2018 Szkoła realizuje projekt „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” w ramach Erasmus+. Wystawa była efektem współpracy dwóch zespołów projektowych, a ekspozycję nt. projektów przygotowali uczniowie klas II i III.„Dzień Projektu” był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, aby nauczyciele i uczniowie, którzy odbywali staże w ramach Leonardo da Vinci mogli podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Żadne pytanie zainteresowanych zagranicznymi stażami osób nie zostało bez odpowiedzi.


 

Szkolenie dla beneficjentów PO WER

26 września 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie odbyło się szkolenie nt. weryfikacji wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego ze szczególnym uwzględnieniem modułu monitorowania wskaźników w ramach POWER, w którym uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Siarkiewicz i członek Zarządu, koordynator projektu „Wzrost mobilności – rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ” – Piotr Walaszczyk. Szkolenie skierowane było do instytucji, potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców PO WER (Program Wiedza Edukacja Rozwój), a celem szkolenia przedstawienie kluczowych zagadnień i wymagań w kontekście weryfikacji wniosku o płatność. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: Wniosek o płatność, kwalifikowalność i dokumentowanie wydatków, monitorowanie wskaźników. Konstruktywne szkolenie i możliwość oceny jak zmieniło się w ostatnim czasie biznesowe i kulturalne centrum Warszawy, to korzyści z wyjazdu.