O nas

Stowarzyszenie realizując zadania statutowe prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców (wprowadzone są ulgi i promocje dla uczniów), organizuje i współorganizuje kursy i szkolenia zawodowe, egzaminyzawodowe (czeladnicze i mistrzowskie), kształcenie uczniów-pracowników młodocianych, wspieranie działań szkoły i samorządu szkolnego, promocja szkoły i kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym. W miarę możliwości doposażamy bazę dydaktyczną kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie realizacji egzaminów zawodowych, wspieramy uczniów osiągających dobre wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wspomagamy działalność gazetki szkolnej "Sqlpress" oraz organizację konkursów uczniowskich. Obecnie uruchomiliśmy działalność Sklepiku Szkolnego i punktu ksero dla uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku. Organizowaliśmy wyjazdy na Międzynarodowe Targi w Poznaniu i Lipsku. Uczestniczyliśmy w Targach Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Szczecińską Fundację "Talent Promocja Postęp". Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na doskonalenie zawodowe

"Wabar" obecnie zrzesza 23 członków, w tym 19 zwyczajnych i 4 wspierających. Członkami zwyczajnymi są w większości nauczyciele (w szczególności przedmiotów zawodowych, pracownicy zakładów pracy i inne osoby zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego. Natomiast członkowie wspierający, to przedstawiciele przedsiębiorstw branży mechanicznej i instytucje szkolące. Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia jednego pracownika, oraz stażystę z Powiatowego Urzędu Pracy


Cele statutowe

Cele Statutowe Stowarzyszenia:

1) wspieranie rozwoju Warsztatów Szkolnych i Edukacji Zawodowej;

2) dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży;

3) współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4) udzielanie pomocy uczniom w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

5) dbałość o jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów w ramach zajęć warsztatowych i praktycznych;

6) inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozalekcyjnego w szkołach itd.

Formy realizacji:

1) rozwój bazy Szkoły i Warsztatów Szkolnych w zakresie edukacji zawodowej;

2) pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów;

3) popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów uczniów;

4) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

5) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

6) pozyskiwanie środków, w tym publicznych, na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów, organizowanie zajęć pozaszkolnych i doskonalenie zawodowe;

7) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

8) Inne działania związane z edukacją zawodową.


STATUT STOWARZYSZENIA WABAR