O programie

Projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ”realizowany będzie 2 lata (01.09.2016 – 30.06.2018), dotyczy mobilności edukacyjnej uczniów i kadry. Partnerem zagranicznym jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy i PENSION IMBACHHORN ESKO Kotowski KG z Fusch/Austria.

Instytucja wnioskująca-Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR” w ZSP Nr 1 w Barlinku Wabar" dostrzega istotną rozbieżność między wyobrażeniami uczniów a realnymi możliwościami znalezienia dobrej pracy po niektórych kierunkach kształcenia. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów (rozwoju osobistego, doskonalenia kluczowych kompetencji, umiejętności zawodowych, poprawy znajomości j. obcego, stworzenia możliwości mobilności edukacyjnej, poznania rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej). Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobycia w szkole - np. wykorzystywanie w swojej pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji job-shadowing w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

Projekt mobilności adresowany jest do 62 uczniów wraz z 6 opiekunami (68 mobilności) i 48 kadry (48 mobilności). Uczniowie w 2017 i 2018 r. uczący się w branży informatyczno-mechanicznej, samochodowej, ekonomiczno-handlowej odbędą 14 dniową praktykę zawodową, zgodnie z opracowanym programem w Niemczech – na stanowiskach pracy przedsiębiorstwach, a ucz. branży hotelarko-gastronomicznej 28 dniową praktykę w Pensjonacie w Austrii. W lipcu 2017 i 2018 wyjedzie do Niemiec48 (2x24) przedstawicieli kadry edukacyjnej ww. branż. Zaplanowano w listopadzie 2017 wizytę studyjną u nowego partnera z Austrii dla zapewnienia realizacji celów i rezultatów. Uczniowie i kadra edukacyjna będą wyłonieni w procedurze rekrutacji. Działania uzgodniono w procesie przygotowawczym i zawarte zostały w harmonogramie projektu. Dzięki nim możliwe będzie osiągnięcie rezultatów projektu:

- uczniowie poszerzą znajomość j. obcych, zdobędą nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe poprzez praktykę w miejscu pracy, skorzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, zdecydują się na własną działalność gosp. przeciwdziałając bezrobociu

- kadra edukacyjna – zdobędzie wiedzę nt. skutecznych form, metod, narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zawodowym w celu stworzenia lepszych warunków do indywidualnego nauczania i uczenia się uczniów, nowe doświadczenia zawodowe.

Korzyści długoterminowe projektu dla Stowarzyszenia, partnerów, Szkoły i środowiska lokalnego - promocja mobilności, partnerstwa, pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, poprawa i rozwinięcie współpracy w zakresie szkolenia zawodowego
w Niemczech.

Partnerzy

http://zspnr1barlinek.edupage.org/

http://imbachhorn.eu/

CV Pensjonatu

CO MOŻNA ROBIĆ LATEM

http://www.gut-wehlitz.de/

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Regulamin rekrutacji

- Program stażu Imbachhorn/Austria 2017

- Program stażu Vitalis/Niemcy 2017

- Program mobilności kadry 2017

- EUROPASS – MOBILNOŚĆ

- materiały power.org - http://www.power.frse.org.pl/img/power/Mfile/file/...