Stowarzyszenie „WABAR” 


Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR” w ZSP Nr 1 w Barlinku powstało w 30 października 2007 r. z inicjatywy grupy nauczycieli ZSP.

Preambuła statutu brzmi: "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspie­rające działanie stowarzyszenia."

Stowarzyszenie „Wabar” jest instytucją w szczególności wspierającą funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku, a jego członkowie to głównie nauczyciele uczący w ZSP Nr 1. Jest to placówka oświatowa z 70 letnią tradycją i bogatą ofertą edukacyjną.


Nasza działalność

Stowarzyszenie realizując zadania statutowe prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców (wprowadzone są ulgi i promocje dla uczniów), organizuje i współorganizuje kursy i szkolenia zawodowe, egzaminyzawodowe (czeladnicze i mistrzowskie), kształcenie uczniów-pracowników młodocianych, wspieranie działań szkoły i samorządu szkolnego, promocja szkoły i kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym. W miarę możliwości doposażamy bazę dydaktyczną kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie realizacji egzaminów zawodowych, wspieramy uczniów osiągających dobre wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wspomagamy działalność gazetki szkolnej "Sqlpress" oraz organizację konkursów uczniowskich. Obecnie uruchomiliśmy działalność Sklepiku Szkolnego i punktu ksero dla uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku. Organizowaliśmy wyjazdy na Międzynarodowe Targi w Poznaniu i Lipsku. Uczestniczyliśmy w Targach Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Szczecińską Fundację "Talent Promocja Postęp". Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na doskonalenie zawodowe

 • Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)- Nr ew. w RIS 2.32/00007/2015;
 • Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczona kadrę (w tym egzaminatorzy OKE w Poznaniu i Izby Rzemieślniczej w Szczecinie)
 • Umiejętności potwierdzone egzaminami przeprowadzanymi przez Komisje Egzaminacyjne instytucji:
  • Izba Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie;
  • Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp.;
  • Urząd Regulacji Energetyki;
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  • Programy kursówi mogą być rozszerzone o tematykę w zakresie j. obcego zawodowego (j. angielski, j. niemiecki we współpracy ze szkołą językową)

  Oferty kursów obejmują między innymi:

  - pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną

  - egzamin wewnętrzny wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu,

  materiały szkoleniowe,

  ubezpieczenie NNW,

  serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna) lub catering - posiadamy stosowne zezwolenia SANEPID,

  - egzaminy zewnętrzne wraz z organizacją wszelkich formalności związanych z egzaminem.

  Istnieje możliwość organizacji innych kursów i szkoleń wg potrzeb zamawiającego w tym kursów organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

  w tym:

  • Kursy umiejętności zawodowych,
  • Kursy kompetencji ogólnych,
  • Kursy, inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

  Doświadczenie i projekty

  Stowarzyszenie i jego członkowie posiadają duże doświadczenie w realizowaniu Projektów, w tym współfinansowanych z funduszy UE. Od 2007 r..

  W latach 2014 i 2015 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dwukrotnie przeszliśmy I etap dotyczący diagnozy potrzeb środowiska.

  W latach 2013 - 2014 realizowaliśmy projekt "Rozwój kompetencji - Wzrost Jakości" w ramach Leonardo da Vinci - VETPRO oraz byliśmy partnerem projektu "Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii" realizowanego przez ZSP Nr 1 w Barlinku w ramach PO KL (realizacja z listy rezerwowej Leonardo da Vinci - IVT).

  Dwukrotnie wnioskowaliśmy w ramach projektu Erasmus+ (akcja - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego). Wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. (2014 i 2015).

  Ponadto Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani są w realizację ponad 20 projektów. Odpowiedzialni byli za przygotowanie tych projektów, koordynację działań i sprawozdawczość. W tym zakresie realizowali:

  - 2 projekty „Wsparcie na modernizację ofert edukacyjnej” PHARE 2002 i 2003– 2006-07 r. i 2008 r.

  - „Umiejętny, zdolny, wrażliwy – cechy współczesnego Europejczyka”, w ramach Szkoła Równych Szans (EFS) –2007-08 r.,

  - 7 projektów z Rządowego Programu Wyrównanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży – 2007 r.

  - „Rozwijanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii”, w ramach Programu „Uczę się przez całe życie” Leonardo Da Vinci – 2008-09 r.,

  - 3 projekty „Program wyrównania szans edukacyjnych uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku” oraz „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku”, „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na runku pracy” w ramach PO KL, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2 i Działanie 9.2,

  - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP Nr 2 w Barlinku i ZSP Nr 3 w Myśliborzu” w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego,

  - Projekt "Nowoczesna szkoła zawodowa program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy" (partnerstwo z SIMP) w ramach PO KL Działanie 9.2 – 2013 r.;

  - "Najlepszy w Zawodzie" - w ramach PO KL, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2 i Działanie 9.2, (2014 - 2015),